مشارکت داوطلبانه در ضد عفونی کردن سطح معابر شهر مهاباد

مهاباد- بالویز ( سفیر)  شرکت ها ، سمن ها، ارگانها  جهت ضد عفونی کردن معابر،کوچه ها ،مناطق ،بر اساس برنامه

بیشتر بخوانید