بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در ارومیه توقیف شد

مهاباد-بالویز”سفیر-کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته

بیشتر بخوانید