پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري سقزکه به مشکل روبه رو شده بود،به روز شد

مهاباد-بالویز”سفیر-شهرداری سقز با انتشار خبری اعلام کرد:پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري سقز به روز شده است،اضافه كار سنوات گذاشته

بیشتر بخوانید