کارگاه آموزشی و ترویجی چغندر قند در مهاباد برگزارشد

مهاباد – بالویز”سفیر– رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد گفت:  کارگاه آموزشی و ترویجی چغندر قند در مهاباد با حضور

بیشتر بخوانید