نحوه استفاده صحیح ماسک چگونه است؟

مهاباد-بالویز”سفیر– جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس ، و جهت جلوگیری از انتقال این بیماری ، نحوه استفاده صحیح

بیشتر بخوانید