ترویج و آموزش مراقبت های بهداشتی در میان عشایر شهرستان مهاباد

مهاباد-بالویز،سفیر-برنامه ترویج آموزش ها و مراقبت های بهداشتی به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر دار برای عشایر شهرستان مهاباد اجرا

بیشتر بخوانید