عملیات گشت و پایش و مراقبت از مراتع مهاباد اجرا شد

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس اداره منابع طبیعی مهاباد،گفت: به منظور حفاظت از منابع طبیعی عملیات گشت و پایش  و مراقبت از مراتع مهاباد

بیشتر بخوانید