مهر ۲, ۱۳۹۹

تغییر نام اشتراک مشترکین شرکت توزیع برق آذربایجان غربی به صورت غیرحضوری فراهم شد

مهاباد- بالویز” سفیر” با مراجعه غیر حضوری در بستر “وب”  تغییر نام اشتراک مشترکین شرکت توزیع برق آذربایجان غربی به صورت غیرحضوری فراهم شده است …

Read More